Občine

Za Vas izvajamo obvezno lokalno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
in/ali storitve odvoza in čiščenja komunalne odpadne vode iz greznic in blata iz MKČN v naslednjih občinah:

SELNICA OB DRAVI

RUŠE

LOVRENC NA POHORJU

RADLJE OB DRAVI

CANKOVA

ROGAŠOVCI

PESNICA PRI MARIBORU

KUNGOTA