Po vsej Sloveniji 24/7

Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

Obvestila

 

Obvestilo na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015).

Komunala odtok d.o.o. vas kot izvajalec javne službe odvajanja v vaši občini na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 in na podlagi sprejetega programa odvajanja s strani občin na dan 01.01.2018 obveščamo naslednje:

Kot izvajalec JGS vas kot uporabnike javne službe, ki ste priključeni na javno kanalizacijo, ki ste lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe obveščamo na dan 01.01.2018 sledeče:

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo:
Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Selnica ob Dravi

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Selnica ob Dravi

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Selnica ob Dravi

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe. 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.