CANKOVA

V Občini Cankova se kanalizacijsko omrežje deli v grobem na dva dela. Starejše omrežje je dolžine 4.719 m in je zgrajeno kot mešani sistem. Novo omrežje je dolžine 8.071 m in je ločeni sistem odvodnje odpadne vode. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema v občini je 12.790 m. Celotni sistem se dograjuje skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Cankova.

Podjetje Komunala Odtok ima v upravljanju komunalno čistilno napravo Cankova, velikosti 1980 PE, s terciarno stopnjo čiščenja. Čistilna naprava je klasičnega tipa, mehansko biološka naprava za odstranjevanje ogljikovih spojin iz odpadne vode ter z denitrifikacijo in defosfatizacijo in deluje po postopku aeracije z anaerobno stabilizacijo blata. Prav tako upravlja s petimi rastlinskimi čistilnimi napravami: RČN Gornji Črnci, RČN Cankova-Hankova, RČN Domajinci, RČN Krašči, RČN Gerlinci. Komunala Odtok izvaja GJS od 1.1.2020.

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro,
Urška Jan tel: 041 618 136,
urska.jan@odtok.si

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi s priključkom na JKO: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si 

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: 

Marko Debelak, tel: 041 80 80 40