Selnica ob Dravi

V Občini Selnica ob Dravi se kanalizacijsko omrežje deli v grobem na dva dela. Starejše omrežje v naselju Selnica ob Dravi, dolžine 9.025 m in na območju Spodnjega Slemena, dolžine 525 m, ter novozgrajeno omrežje, ki pokriva del Janževe gore, del Črešnjevca ob Dravi, del Spodnje in Zgornje Selnice, ter povezuje obstoječi del mešanega sistema na Spodnjem Slemenu na novozgrajeno komunalno čistilno napravo, ki je dolžine ca. 9.500 m. Celotni kanalizacijski sistem zajema več kot 19km m kanalizacijskih vodov in 11 razbremenilnikov oz. črpališč.

Komunalna čistilna naprava Selnica ob Dravi velikosti 5.000 PE zagotavlja terciarno stopnjo čiščenja. Naprava je opremljena za sprejem in obdelavo neobdelanega blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Čistilna naprava je klasičnega tipa, mehansko biološka naprava za odstranjevanje ogljikovih spojin iz odpadne vode in deluje po postopku aeracije z anaerobno stabilizacijo blata (SBR). Odpadna voda iz greznic in MKČN se čisti na CČN Selnica ob Dravi. Komunala Odtok izvaja GJS v občini Selnica ob Dravi od 1.1.2017.

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro,
Urška Jan tel: 041 618 136,
urska.jan@odtok.si

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi s priključkom na JKO: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si 

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: 

Marko Debelak, tel: 041 80 80 40