Obvestila

 

OBVESTILA NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Obvestilo na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017). Podjetje Komunala Odtok d.o.o.. vas kot izvajalec javne službe vaši občini (občine so navedene v nadaljevanju dopisa) na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017 in na podlagi sprejetega programa odvajanja s strani občin obvešča sledeče:

Podjetje Komunala Odtok d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor obvešča vse uporabnike kot izvajalec javne službe, ki ste priključeni na javno kanalizacijo oziroma ste lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena na dan 01.10.2020 sledeče:

Izvajalec odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode podjetje Komunala Odtok d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor opravlja dano gospodarsko javno službo varstva okolja skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) v naslednjih občinah:

 

1. OBČINA SELNICA OB DRAVI

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN SELNICA OB DRAVI

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN SELNICA OB DRAVI

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

 

2. OBČINA RUŠE

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN LOG BISTRICA OB DRAVI, ČN SMOLNIK GEBERIT, ČN BEZENA, ČN AREH.

  1. Za naselje Bistrica ob Dravi in naselje Log se odpadna voda čisti v ČN LOG BISTRICA OB DRAVI,
  2. Za naselje Smolnik se odpadna voda čisti v ČN SMOLNIK GEBERIT,
  3. Za naselje Bezena se odpadna voda čisti v ČN BEZENA,
  4. Za naselje Lobnica se odpadna voda čisti v ČN AREH.

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN SELNICA OB DRAVI

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

 

 3. OBČINA CANKOVA

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN CANKOVA

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN MURSKA SOBOTA IN SELNICA OB DRAVI

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

 

4. OBČINA ROGAŠOVCI

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN SV, JURIJ,ČN PERTOČA IN ČN SERDICA.

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN MURSKA SOBOTA IN SELNICA OB DRAVI

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

 

 

OBVESTILO

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015 in 76/2017), kot izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi, Ruše in Cankova, obveščamo: Vsi lastniki malih komunalnih čistilnih naprav, katerim je potekla 3 letna ocena obratovanja, morajo preveriti veljavnost ocene obratovanja. V primeru, da je ocena obratovanja potekla, si mora posameznik sam naročiti pri pristojnem akreditiranem laboratorIju izvedbo meritev delovanja MKČN ( monitoring ) in te meritve dostaviti Komunali odtok. V nasprotnem primeru lastnik ne bo več oproščen 90% plačila okoljske dajatve.