Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

Praznjenje greznic in MKČN

Na območju občin kjer ni zgrajena javna kanalizacija, se male komunalne čistilne naprave in greznice praznijo sistematično vsaj enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno.

Praznjenja se izvajajo po posameznih naseljih po vnaprej predvidenem terminskem planu.

Gospodinjstva po pošti prejmemo obvestilo o predvidenem datumu praznjenja, najmanj 14 dni pred izvedbo storitve. Na dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oz. MKČN (omogočiti dostop – odstraniti morebitne ovire, ipd.). Če vam predlagani termin ne ustreza, nas pokličite tel. št. 041 760 93, da skupaj določimo nov datum.

Praznjenje izvajamo s specialnim komunalnim vozilom, ki blato in odpadne vode odpelje na čiščenje na čistilno napravo.

Obračun praznjenja greznic

Storitev se obračunava mesečno na položnici. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m3 dobavljene pitne vode.

Na območju kjer ni javnega vodovoda in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3/osebo na dan oz. 4,5 m3/na osebo na mesec.

V sklopu plačanih storitev odjemnemu mestu pripada v obdobju treh let najmanj enkratno praznjenje obstoječe pretočne greznice oz. praznjenje MKČN.

Oprostitev plačila storitev praznjenja za kmetijska gospodarstva

Izjeme pri izvedbi in zaračunavanju storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN so, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08 s spremembami) dovoljene za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. V vseh drugih primerih je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, za gnojilo v kmetijstvu, prepovedana.

Izjeme so dovoljene samo v primeru, če lastnik oziroma uporabnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Uporabnik vloži izpolnjeno vlogo za oprostitev izvedbe in plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN .

Vlogo mora uporabnik obnavljati na vsaka 3 leta (npr.: če ste prvo vlogo oddali 5. 7. 2013 je potrebno vlogo ponovno obnoviti 5. 7. 2016). V nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN, skladno z veljavnim cenikom. V vmesnem obdobju (teh 3 let), upravičenci nimate nikakršnih obveznosti do izvajalca javne službe. V skladu z novo zakonodajo pa morate od 1. 1. 2016 naprej obvezno voditi evidenco, ki mora vsebovati podatke o datumu in količini odstranjenega blata iz greznic oziroma ter podatke o mešanju z gnojevko ali gnojnico. Evidence je potrebno hraniti najmanj 5 let, ker jih lahko na vpogled zahtevajo izvajalec javne službe ali pristojne inšpekcijske službe.

Za dodatne informacije

 nas pokličite na 041 760 935  (Sandi Podgoršek)
ali sandi.podgorsek@odtok.si