Male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Male komunalne čistilne naprave <50 PE (MKČN) in nepretočne greznice

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, ki med drugim ureja področje MKČN in nepretočnih greznic.

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico?

Malo komunalno čistilno napravo (MKČN) morajo imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oz. ki niso v aglomeraciji.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije lahko preverite na spletni strani Atlas okolja  na tej povezavi (»OKOLJE,« »AGLOMERACIJE,« v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter).

V izjemnih primerih, ko čiščenje v MKČN ni dovoljeno oz. zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico. In sicer v primerih, ko:

 • je prepovedano odvajanja odpadne vode (vodovarstvena območja),
 • gre za posebne geografske razmere, ki bi negativno vplivale na delovanje MKČN,
 • gre za določene stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, transformatorska postaja, ipd.)

Kdaj je rok za vgradnjo MKČN oziroma nepretočne greznice? 

 • Rok za vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisno v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2021. Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s prepisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi obnovi objekta.
 • Če gre za industrijsko stavbo, v roku iz okoljevarstvenega dovoljenja, če okoljevarstveno dovoljenje ni izdano ali ni predpisano, pa najpozneje do 31. 12. 2021.

Kaj je MKČN?

Mala čistilna naprava je lahko:

 • Rastlinska MKČN, lagunska MKČN, ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK<200 mg/l,
 • tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja najmanj 80 %,
 • kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje po standardu SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica) oziroma SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in infiltracijo po standardih: SIST EN 12566-6 (predizdelana enota za čiščenje komunalne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali posredno v podzemne vode, SIST EN 12566-5 (filtrna naprava za predčiščene hišne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali SIST EN 12566-2 (sistemi za infiltracijo v tla), če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

Ali se obstoječe greznice še lahko uporabljajo?

Da, vendar le, če ta greznica ustreza določenim pogojem (navedenim v nadaljevanju) in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi (SIST EN 12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).

Pretočna greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:

 • da se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
 • njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3,
 • ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice,
 • je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,
 • je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
 • je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.

Tako sestavljeno MKČN lahko uporabljajo lastnik enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (planinska koča, gorsko zavetišče, ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena.  

Kaj storiti po vgradnji MKČN? 

Lastnik objekta zagotovi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN in je v njegovi lasti in upravljanju. Lastnik MKČN je torej hkrati tudi upravljavec MKČN.

Pred vgradnjo je potrebno pridobiti:

 • soglasje izvajalca javne službe, ki je dostopno na naši spletni strani (med obrazci)
 • vodno soglasje na Direkciji RS za vode, ki ga najdete tej povezavi

Po vgradnji pa je potrebno narediti naslednje:

 • Upravljavec MKČN mora najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti Komunalo Odtok d.o.o ter izpolniti vlogo za vpis MKČN do 50 PE pri izvajalcu GJS.
 • Po 3-9 mesecih od njenega zagona morate naročiti prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu.  Seznam izvajalcev je dosegljiv na tej povezavi. Na našem območju je pooblaščen izvajalec meritev NLZOH. Izvajalec vam bo na podlagi meritev očiščene vode izdal poročilo o meritvah. V kolikor je to neustrezen, morate meritve ponoviti.
 • Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega poročila o meritvah, nas o tem obvestite in izdali vam bom Poročilo o prvih meritvah, na podlagi katerega vam bomo znižali okoljsko dajatev za 90%.
 • Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vam operativni delavec Komunala ODTOK na terenu opravijo pregled MKČN. O terminu pregleda vas pisno obvestimo vsaj teden dni prej. Pri tem pregledu se preveri, če naprava deluje v skladu s predpisi, hkrati se pregleda dokumentacijo o MKČN, ki jo morate hraniti (več o tem v nadaljevanju

Ob pregledu se  pregleda naslednja dokumentacijo, ki jo morate hraniti:

 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok),
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (LE ZA TIPSKE MKČN),
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo Komunale ODTOK o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (NE VELJA ZA KMETE),
 • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (VELJA LE ZA KMETE),
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Namesto pregleda lahko upravljavec MKČN pošlje analizni izvid o opravljenih meritvah odpadne vode, ki ga je izdal pooblaščen laboratorij. V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, se preneha upoštevati znižana okoljska dajatev. Enako velja v primeru, če so v analiznem izvidu presežene mejne vrednosti.  

Svetujemo vam, da MKČN redno pregledujete in vzdržujete ter pazite kakšne odpadne vode odvajate vanjo. Več informacij o tem je podanih v navodilih dobavitelja MKČN, zato vam priporočamo, da jih preberete ter upoštevate. Pomembno je tudi pravočasno praznjene odvečnega blata iz MKČN.