Postopek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

1. Vloga za priključitev na JKO

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljalca JKO. To se izda na podlagi predhodno prejete Vloge za priključitev na JKO z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.

Vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje lahko stranka izpolni na pripravljenem obrazcu (med obrazci).

Kam in kako poslati vlogo?
Stranka lahko vlogo pošlje po klasični pošti, e-pošti na info@odtok.si ali jo v času uradnih ur osebno vloži v sprejemni pisarni na sedežu podjetja.

2. Izvedba kanalizacijskega priključka

Kanalizacijskih priključkov ne izvajamo, zato lahko priključek v skladu z izdanim soglasjem izvede zunanji izvajalec oz. izvajalec po izboru investitorja. Neposredna priključitev na javni kanal se lahko izvede samo pod nadzorom izvajalca GJS, ki izvede prijavo kanalizacijskega priključka. Lastnik kanalizacijskega priključka mora izvajalcu GJS predložiti potrdilo o vodotesnosti hišnega priključka in posnetke pregleda s TV kamero.

Pred zasipom kanalizacijskega priključka je obvezna izvedba katastrskega posnetka v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Katastrski posnetek je treba predati izvajalcu GJS, ki izvrši vnos posnetka v zbirni kataster.

3. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije stranke dobijo na sedežu podjetja v času uradnih ur ali po telefonu:

4. Uradne ure

  • od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro,